Uslovi - korisnici

Opšti

FirmaPlus pruža digitalnu uslugu u kojoj privatna lica, udruženja i kompanije mogu opisati zadatke koje žele da obavljaju i gde firme dobijaju pristup na ove zadatke i mogu kontaktirati odabrane potrošače da im ponude svoje usluge.


Upotreba

Kontakt informacije ili drugi sadržaj opisa zadatka koji dobavljač dobija putem usluge je imovina usluge FrimaPlus i ne može se koristiti ni u koju drugu svrhu osim da ponudi svoje usluge kao direktan odgovor na trenutni opis zadatka. Servis se može koristiti samo od strane dobavljača za spostvenu upotrebu, a dobavljač ne može dati trećim licima pristup informacijama dobijenim putem usluge.


Odgovornost i ograničenja odgovornosti

Dobavljač je odgovoran da osigura da su informacije dostavljene u Usluzi tačne i da nisu u sukobu sa zakonom ili pravima trećih lica, te da su dobijene sve dozvole propisane zakonom ili drugim propisima.


Viša sila

Stranka je oslobođena od štete i drugih sankcija ako je izvršenje određenog preduzeća sprečeno ili značajno ometeno okolnostima koje stranka razumno nije mogla kontrolisati ili predvideti. Kao oslobađajuće okolnosti, razmatrali su izmene zakona, udare groma, požare, vladine propise ili druge javne propise, rat, prirodne katastrofe ili greške u glavnim telekomunikacionim ili mrežama podataka.


Lični podaci

Strane mogu, u okviru Sporazuma ili Uslova, da obrađuju lične podatke. Strane su saglasne da je svaka strana odgovorna za obradu ličnih podataka. Svaka strana obrađuje lične podatke na sopstveni rizik i odgovornost. U meri u kojoj Strana otkriva lične podatke drugoj Strani, Strana koja prima podatke je kontrolor podataka i samo će obraditi podatke u svrhe koje su u skladu sa Sporazumom ili Uslovima. Odgovornost je svake strane da osigura da obrada ličnih podataka bude u skladu sa važećim zakonom i da preduzme sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere potrebne za zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju.

U onoj meri u kojoj korisnik mora izbrisati ili ažuritati informacije o potrošačima u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka ili drugim meredovnim zakonom, dobavljač neće imati pravo na povraćaj sredstava kako bi dobavljač prestao videti te informacije u usluzi.


Prava intelektualne svojine

FirmaPlus poseduje prava na Uslugu I sav sadržaj koji su postavili I kreirali dobavljači I potrošači.


Uslovi plaćanja I naplata

Dobavljač će platiti naknade kako je navedeno u Ugovoru. Upotreba izvan onoga što je uključeno u Sporazum fakturiše se mesečno u skladu sa stvarnom upotrebom.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, plaćanje prema Ugovoru vrši se mesečno unapred putem fakture / kreditne kartice. Faktura je dostupna za preuzimanje na sajtu I biće poslata na mail.

Dobavljač je obavezan u Usluzi da osigura da je valjana uplata / kreditna kartica registrovana u Usluzi pre datuma dospeća na svakoj fakturi, te da račun na datum dospeća dozvoljava punu uplatu u skladu sa fakturom.


Period ugovora I raskid

U slučaju nastanka ugovora Ugovora, ugovorni period se može naći u Ugovoru. Nakon isteka perioda trajanja ugovora, Služba će za sada trajati. Dobavljač I serviser imaju pravo da raskinu ugovor nakon isteka obavezujućeg perioda sa obaveštenjem od tri (3) mesec, ako vreme potrošnje za kontakt informacije koje je dostupno dobavljaču u skladu sa ugovorom prelazi ovo, u kom slučaju je otkazni rok isti kao I period potrošnje.

Prestanak Usluge se vrši od strane Dobavljača koji poziva Službu za korisnike servisa ili ako FirlmaPlus napravi pisano obaveštenje o raskidu. Bez obzira na otkazni rok, obaveštenje stranke o raskidu neće stupti na snagu do isteka dogovorenog roka.

Ako Dobavljač prekrši Ugovor ili Uslove, FirmaPlus zadržava pravo da odmah otkaže Uslugu dok Ponuđač ponovo ne ispoštuje Ugovor I Uslove. Prekidi u Usluzi prema ovom stavu ne povlače za sobom oslobađanje od odgovornosti za plaćanje po Sporazumu.

Korisnik usluge ima pravo raskinuti ugovor sa trenutnim učinkom ako je dobavljač proglašen bankrotom ili je pokazao druge jasne znakove nesolventnoti. U slučaju da FirmaPlus bude proglašena bankrotom, stečena masa će ući u FirmaPlus.